آواتاری ها برترین مقالات،ترجمه کمیک ها،زیر نویس قسمت ها و... در آواتاری ها http://avatariha.tk 2018-06-18T18:52:34+01:00 text/html 2018-06-12T11:54:56+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو مقاله، میلو: پسربچه بزرگ! http://avatariha.tk/post/178 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8329197376/d476ff1cb6253dc1c2dc1c3daabd9cab.jpg" alt="کاور مقاله میلو" width="407" vspace="0" hspace="0" height="647" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">مقاله، میلو: پسربچه بزرگ</font></div> <p style="text-align: justify;"></p> text/html 2018-06-07T16:12:11+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو آواکاست اپیزود دو http://avatariha.tk/post/177 <iframe class="shenotoIframe2" src="https://shenoto.com/iframe2/album/22386" scrolling="no"></iframe><style>.shenotoIframe2    {        width   : 100%;        height  : 184px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }    @media  all and (max-width : 400px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 128px;        }    }    @media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 156px;        }    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe2").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2018-06-01T21:01:02+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو دانلود کمیک رایگان جدید کورا(زبان اصلی) http://avatariha.tk/post/176 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328115300/IMG_20180602_011303_607.jpg" alt="دانلود کمیک حیوانات گم شده " width="265" vspace="0" hspace="0" height="410" border="0" align="bottom"></div><div>به نام خدا</div><div>دانلود کمیک رایگان جدید افسانه کورا (زبان اصلی)</div><div><br></div> text/html 2018-05-31T14:33:48+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو اسپویل چند صفحه از کمیک داستان های تیم آواتار http://avatariha.tk/post/175 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328013268/IMG_20180529_160036_430.jpg" alt="ماجرا های آواتار" width="322" vspace="0" hspace="0" height="309" border="0" align="bottom"></div> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;">به نام خدا&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اسپویل چند صفحه از کمیک داستان های تیم آواتار</div> text/html 2018-05-29T09:40:01+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو مقاله: ظهیر چگونه پرواز می کرد؟ http://avatariha.tk/post/174 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8327679934/zaheer_by_nycjune15_d7uameg.jpg" alt="ظهیر چگونه پرواز می کرد؟" width="283" vspace="0" hspace="0" height="283" border="0" align="bottom"></div> <div><br></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">این مقاله برای بدست آوردن پاسخ (ظهیر چگونه پرواز می کرد؟) دلیل علمی آورده است.</font></div> text/html 2018-05-27T18:54:44+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو آرت بوک فصل 4 افسانه کورا http://avatariha.tk/post/173 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8327646592/9781616556877.jpeg" alt="آرت بوک فصل چهار افسانه کورا" width="263" vspace="0" hspace="0" height="347" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">به نام خدا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">دانلود آرت بوک فصل 4 افسانه کورا (در ادامه مطلب)</font></div> text/html 2018-04-27T10:12:42+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو دانلود آرت بوک افسانه کورا فصل سه http://avatariha.tk/post/171 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8324723442/The_Legend_of_Korra_The_Art_of_the_Animated_Series_Book_Three.png" alt="دانلود کمیک فصل 3 افسانه کورا" width="223" vspace="0" hspace="0" height="298" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">به نام خدا</font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">دانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل سه<br></font></font></div> text/html 2018-04-24T12:45:23+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو دانلود آرت بوک افسانه کورا فصل دو http://avatariha.tk/post/168 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8324508468/22869.jpg" alt="دانلود آرت بوک فصل 2 افسانه کورا" width="301" vspace="0" hspace="0" height="366" border="0" align="bottom"><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">به نام خدا</font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">دانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل دو</font></font><br><br></div> text/html 2018-04-02T06:58:00+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو اخبار: رونمایی از کمیک های جدید ATLA http://avatariha.tk/post/165 <p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8322807826/tumblr_p4rtc8JJRm1shyazao2_r2_540.png" alt="کمیک عدم تعادل" width="266" vspace="0" hspace="0" height="399" border="0" align="bottom"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">کمیک های جدید آواتار آخرین باد افزار!: </p> <p style="text-align: center;"><br> </p> <p style="text-align: center;">سال گذشته اعلام شد که سه گانه جدید آواتار: آخرین باد افزار منتشر می شود. </p> <p style="text-align: center;"><br></p> text/html 2018-04-01T13:28:30+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو دانلود آرت بوک افسانه کورا فصل یک http://avatariha.tk/post/164 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8322778418/the_legend_of_korra_book_1_el_arte_de_la_leyenda_de_korra_D_NQ_NP_479111_MLA20486060892_112015_O.jpg" alt="آرت بوک فصل یک افسانه کورا" width="299" vspace="0" hspace="0" height="399" border="0" align="bottom"><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">به نام خدا<br>دانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل یک<br></font></font></div><br> text/html 2018-03-29T09:00:32+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو دانلود کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو فارسی http://avatariha.tk/post/162 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8318878842/0001.jpg" alt="دانلود جنگ قلمرو ها بخش دو" width="285" vspace="0" hspace="0" height="428" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو ترجمه و منتشر شد</font></div><div align="center"><font size="4" face="Thread-000025f0-Id-00000005">(در ادامه مطلب دانلود کنید)</font></div> text/html 2018-02-08T10:34:21+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو دانلود کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو زبان اصلی http://avatariha.tk/post/161 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s9.picofile.com/file/8318880400/0001.jpg" alt="جنگ قلمرو ها بخش دو زبان اصلی" width="320" vspace="0" hspace="0" height="423" border="0" align="bottom"><br><br><br>دانلود کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو نسخه اصلی در ادامه مطلب...</font><br></div> text/html 2018-01-24T09:50:00+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو خبر: انتشار کمیک جدید رایگان کورا http://avatariha.tk/post/159 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317550092/IMG_20180123_225131_624.jpg" alt="خبر انتشار کمیک جدید کورا" width="278" vspace="0" hspace="0" height="427" border="0" align="bottom"></div> <p>جهت نمایش تصویر با سایز اصلی بر روی عکس کلیک کنید </p> <p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به تازگی خبری مبنی بر کمیک رایگان جدید دارک هورز در برخی سایت ها منتشر شده است </span> </p> <p>داستان این کمیک درباره یک ماموریت برای پیدا کردن حیوانات است. </p> <p>این کمیک در 5 مه 2018 مصاف با 15 اردبیشت 1397 منتشر می شود </p> text/html 2018-01-23T16:09:08+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو اسپویل چند صفحه از کمیک جنگ قلمرو ها(ترجمه فارسی) http://avatariha.tk/post/158 <div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><img alt="" src="http://uploadboy.com/na3v55ino82t/228/jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br></font></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317497700/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AF%D9%88.jpg" alt="اسپویل چند صفحه از کمیک جنگ قلمرو ها" width="346" vspace="0" hspace="0" height="517" border="0" align="bottom"></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"> تصاویر جدید از کمیک افسانه کورا: جنگ قلمرو ها منتشر شده... در ادامه مطلب همراه ما باشید</font></div><div><font size="4" face="Thread-00001668-Id-0000000e"><br></font></div><div><font size="4" face="Times New Roman"><br></font></div> text/html 2018-01-14T10:25:50+01:00 avatariha.tk محمد امین آجورلو نقد و بررسی: کمیک شمال و جنوب http://avatariha.tk/post/156 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8316761026/IMG201801151146508050.jpg" alt="بررسی کمیک شمال و جنوب" width="317" vspace="0" hspace="0" height="471" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan">در هر یک از دو مجموعه ادامه سریال توسط کمیک ها مشخص می شود. نکات اصلی مانند سرنوشت مادر زوکو یا پدر و مادر تاف در کمیک های اصلی یا به اصطلاح "سه گانه" قرار میگیرد؛ و نکاتی مانند تایلی و جنگجویان کیوشی، کودکی کورا و... را در کمیک های فرعی که رایگان نیز هستند قرار می دهند. اکنون بررسی می کنیم کمیک شمال و جنوب را که در آن مشخص می شود سر قبیله آب جنوبی چه بلایی می آید.</font></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br>نویسنده: محمد امین آجورلو<br></font>