آواتاری ها برترین مقالات،ترجمه کمیک ها،زیر نویس قسمت ها و... در آواتاری ها tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com 2018-09-19T09:25:12+01:00 mihanblog.com دانلود: کمیک جنگ قلمرو ها بخش 3 نسخه اصلی 2018-09-07T09:25:23+01:00 2018-09-07T09:25:23+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/191 محمد امین آجورلو به نام خداکمیک جنگ قلمرو ها بخش سه دو روز پیش منتشر شد و حالا اسکن شده و رایگان در اختیار شماست. به ادامه مطلب مراجعه کنید. کاور اصلی جنگ قلمرو ها بخش 3

به نام خدا

کمیک جنگ قلمرو ها بخش سه دو روز پیش منتشر شد و حالا اسکن شده و رایگان در اختیار شماست. به ادامه مطلب مراجعه کنید.
]]>
سریال: Republic city hustle 2018-08-14T08:37:00+01:00 2018-08-14T08:37:00+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/190 محمد امین آجورلو

]]>
داغ داغ: اسپویل چند صفحه از کمیک جنگ قلمرو ها بخش سوم 2018-08-14T07:56:43+01:00 2018-08-14T07:56:43+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/189 محمد امین آجورلو کاور بخش سه جنگ قلمرو هابه نام خداشش صفحه از کمیک های افسانه کورا منتشر شده که در ادامه مطلب خواهید دید: کاور جنگ قلمرو ها بخش سه
کاور بخش سه جنگ قلمرو ها

به نام خدا
شش صفحه از کمیک های افسانه کورا منتشر شده که در ادامه مطلب خواهید دید:
]]>
داغ داغ: کمیک های کورا ادامه خواهد داشت 2018-08-14T07:19:00+01:00 2018-08-14T07:19:00+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/187 محمد امین آجورلو اکنون رسما به تایید رسیده است که کمیک های سه گانه کورا ادامه خواهد داشت و مایکل دانته دیمارتینو و هنرمند آواتار:این را تایید کرده اند. به احتمال زیاد این سه گانه جدید درباره بازدید کورا از ملت آتش است. و طبق محاسبات ما در 2019 و بعد از کمیک عدم تعادل منتشر میشود. کمیک های کورا


اکنون رسما به تایید رسیده است که کمیک های سه گانه کورا ادامه خواهد داشت و مایکل دانته دیمارتینو و هنرمند آواتار:این را تایید کرده اند.

به احتمال زیاد این سه گانه جدید درباره بازدید کورا از ملت آتش است. و طبق محاسبات ما در 2019 و بعد از کمیک عدم تعادل منتشر میشود.

]]>
کتاب افسانه کورا: تاریخچه آواتار 2018-08-09T08:41:00+01:00 2018-08-09T08:41:00+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/186 محمد امین آجورلو کتاب کورا


کتاب افسانه کورا: تاریخچه آواتار

سیمون و اسچوستر درحال نوستن کتاب جدید کورا هستند: در ادامه مطلب

]]>