دوستان گرامی داستان آوای آب بعد از اتمام فصل دوم قهرمان شورشی منتشر میشه.

کاور داستان آوای آب


برای دیدن جلد فصل دم قهرمان شورشی به ادامه پست مراجعه کنید
جلد فصل دوم قهرمان شورشی: صفر و یک :
کاور فصل دو داستان قهرمان شورشی